WSPÓLNE PROJEKTY

powrót na stronę główną

Konkurs Młodych Adeptów Nauki

Oficjalnie wręczono nagrody Konkursu Młodych Adeptów Nauki

W dniu 20.02.2003 r., w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej w Zielonej Górze, odbyła się uroczystość oficjalnego wręczenia nagród laureatom Konkursu Młodych Adeptów Nauki, zorganizowanego wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski i PGE Gubin Sp. z o.o.
Nagrody wręczył Prorektor UZ ds. Studenckich, Pierwszy Zastępca Rektora UZ - prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Dyrektor PGE Gubin sp. z o.o. - Hanna Mrówczyńska oraz Koordynator współpracy UZ - PGE Gubin, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ - dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ.
Uroczystość była rejestrowana przez licznie obecnych przedstawicieli mediów regionalnych.

http://www.wzielonej.pl/files/news/main_14741.jpg
(fot. Informacje wzielonej.pl)

Nagrody wręczono autorom za ich prace:

 • I nagrodę w zakresie nauk technicznych – Wróbel Adrian: Prognoza oddziaływania na środowisko kompleksu wydobywczo-energetycznego w rejonie Gubin-Brody
 • II nagrodę w zakresie nauk technicznych – Kowalska Kamila, Kołodziejczyk Mariusz, Strycki Oswald, Fruzińska Róża, Kostecki Jakub: Analiza wyposażenia lokali mieszkalnych w gminie Gubin w dostęp do mediów
 • III nagrodę w zakresie nauk technicznych – Kostecki Jakub: Geośrodowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu wydobywczego w gminie Brody i Gubin
 • I nagrodę w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych – Dorota Szaban, Tomasz Kołodziej: Powstanie kompleksu energetycznego w gminach Gubin i Brody a poziom partycypacji społecznej mieszkańców na tym terenie – perspektywa socjologiczna
 • II nagrodę w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych – Anna Andrykiewicz: Ocena stopnia oddziaływania inwestycji górniczo-energetycznej PGE Gubin Sp. z o.o. na gospodarkę gmin będących miejscem bezpośredniego i pośredniego oddziaływania
 • III nagrodę w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych – Maciej Dzikuć: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski

Pierwsze informacje medialne na temat zrealizowanego konkursu:

http://www.wzielonej.pl/informacje/news/14741,wegiel-brunatny-szansa-dla-regionu-lubuskiego.html

powrót na górę strony

Konkurs prac dyplomowych 2013

Dnia 18 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

 • dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
 • dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
 • dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
 • mgr inż. Sławomir Pawlak – PGE Gubin Sp. z o.o.

Komisja, w wyniku przeglądu prac i debaty postanowiła nagrodzić prace:

 • II nagrodą – Justyna Paulina Wojciechowska: Postawy młodzieży studenckiej wobec rozwoju przemysłu wydobywczego i energetyki węglowej w regionie lubuskim
 • II nagrodą – Maciej Binek: Gospodarka wodno-ściekowa gminy Brody w kontekście planowanej budowy kopalni węgla brunatnego
 • III nagrodą – Ewelina Owoc: Bilans wodny obszarów antropogenicznych

Nagrody laureatom wręczono w ramach uroczystego otwarcia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim – Środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla. Przyroda terenów pokopalnianych”, Zielona Góra 06.12.2013 r. Aktu wręczenia nagród dokonali: Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Dyrektor PGE Gubin Sp. z o.o. Hanna Mrówczyńska oraz Koordynator współpracy UZ - PGE Gubin, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ - dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ.

Konferencja Naukowa; Z.Góra 23.11.2012 r

 

Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Środowiska
PGE Gubin sp. z o.o.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”

Zielona Góra – 23.11.2012 r.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Czynniki lokalizacji kompleksów wydobywczo-energetycznych: uwarunkowania geologiczne, planistyczne (funkcjonalne), geograficzne, gospodarcze, ekonomiczne, społeczne
 • Eksploatacja węgla brunatnego: stan i jakość zasobów węgla brunatnego, perspektywy wydobycia węgla brunatnego, ekologiczne aspekty gospodarki surowcowej, węgiel brunatny szansą dla społeczności Środkowego Nadodrza,
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych: degradacja środowiska naturalnego, kierunki i cele rekultywacji, technologie rekultywacyjne,
 • Ochrona zasobów naturalnych: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona siedlisk naturalnych, ochrona surowców, ochrona wód,
 • Gospodarka wodna: eksploatacja zasobów wodnych, gospodarka wodna na terenach przekształconych antropogenicznie, bilans wodny, retencja, prognozy hydrologiczne,
 • Gospodarka leśna: gospodarowanie terenami leśnymi, antropogeniczne zmiany w ekosystemach leśnych, rekultywacja leśna terenów pokopalnianych,
 • Zrównoważony rozwój: zarządzanie środowiskiem, optymalizacja procesów i technologii, bezpieczeństwo i ryzyko ekologiczne.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim” odbyła się w dniu 23 listopada 2012 roku z inicjatywy Instytutu Inżynierii Środowiska WILiŚ UZ oraz PGE Gubin Sp. z o.o. Tematyka Konferencji obejmowała szereg zagadnień związanych z zasobami energetycznymi i działalnością górniczą na terenie województwa lubuskiego, w tym m.in.: - czynniki lokalizacji kompleksów wydobywczo-energetycznych: uwarunkowania geologiczne, planistyczne (funkcjonalne), geograficzne, gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, - eksploatacja węgla brunatnego: stan i jakość zasobów węgla brunatnego, perspektywy wydobycia węgla brunatnego, ekologiczne aspekty gospodarki surowcowej, węgiel brunatny szansą dla społeczności Środkowego Nadodrza, - rekultywacja terenów zdegradowanych: degradacja środowiska naturalnego, kierunki i cele rekultywacji, technologie rekultywacyjne, - ochrona zasobów naturalnych: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona siedlisk naturalnych, ochrona surowców, ochrona wód, - gospodarka wodna: eksploatacja zasobów wodnych, gospodarka wodna na terenach przekształconych antropogenicznie, bilans wodny, retencja, prognozy hydrologiczne, - gospodarka leśna: gospodarowanie terenami leśnymi, antropogeniczne zmiany w ekosystemach leśnych, rekultywacja leśna terenów pokopalnianych, - zrównoważony rozwój: zarządzanie środowiskiem, optymalizacja procesów i technologii, bezpieczeństwo i ryzyko ekologiczne, - uwarunkowania ekonomiczno-społeczne lokalizacji inwestycji wydobywczo-energetycznej, - społeczno-ekonomiczno-kulturowe i gospodarcze problemy gmin Gubin i Brody, na tle województwa lubuskiego i kraju. W Konferencji wzięło udział ponad 70 osób, wśród nich przedstawiciele władz centralnych, województwa i samorządowych, pracownicy placówek naukowych oraz zakładów zajmujących się w sposób praktyczny zagadnieniami związanymi z planowaniem i wydobyciem kopalin energetycznych, reprezentanci mieszkańców obszarów przeznaczonych pod inwestycje, studenci oraz przedstawiciele mediów (m.in.: Gazeta Wyborcza, Gazeta Lubuska, Telewizja Regionalna, RTV Lubuska, Telewizja UZ, Radio Zachód). Reprezentowane były niemal wszystkie nauki stosowane, związane z problematyką szeroko rozumianej eksploatacji górniczej, energetyki i oddziaływań środowiskowych (w tym społecznych) górnictwa odkrywkowego: geologia, hydrogeologia, gleboznawstwo, budownictwo, inżynieria wodna i lądowa, inżynieria środowiska, energetyka, biologia, ekologia, ochrona przyrody, socjologia, zarządzanie. Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji i jednocześnie Koordynator współpracy UZ z PGE Gubin sp. z o.o. – dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ. Po powitaniu gości honorowych i uczestników Konferencji, wygłosił on słowo wstępne na temat wielowątkowości problematyki objętej tematem Konferencji oraz konieczności współpracy różnych środowisk dla podjęcia właściwych rozstrzygnięć dla dobra regionu. Następnie wygłosił referat wprowadzający pt. „Nowa industrializacja województwa lubuskiego – Czy nie przegapimy szansy?”, który spotkał się z dużym uznaniem uczestników konferencji. Obrady zostały zorganizowane w dwóch kolejno po sobie występujących sesjach, o możliwie ujednoliconym wewnętrznie programie oraz panelu dyskusyjnym. W ramach poszczególnych sesji zostały wygłoszone następujące referaty: - Urszula Kołodziejczyk (UZ, IIŚ) – Lubuskie zagłębie węgla brunatnego - Wojciech Naworyta (AGH, KGO) – Górnicze zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin – wybrane problemy dotyczące procesu projektowania nowej kopalni - Andrzej Jędrczak, Butrymowicz Tadeusz, Bryk Tomasz, Stanisławiak Bartosz (UZ, IIŚ) – Kataster składowisk na terenie gmin Brody i Gubin - Maciej Zajączkowski (AGH, KGO) – Potencjał wydobywczy złóż gubińskich z uwzględnieniem złoża Gubin-Zasieki-Brody - Wojciech Naworyta (AGH, KGO) – Prognoza korzyści dla społeczności i gmin Gubin oraz Brody z zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin - Sławomir Pawlak (PGE Gubin Sp. z o.o.) – Założenia i stan prac nad konstrukcją kompleksu wydobywczo-energetycznego - Panel dyskusyjny – Nowa koncepcja rozwoju regionu – Szanse i zagrożenia Każdej z sesji towarzyszyła ożywiona dyskusja, dotycząca zarówno wygłaszanych tez, jak i stosowanych metod badawczych, w końcu możliwości zastosowania konkretnych pomysłów w praktyce. Obok obrad plenarnych została zorganizowana sesja posterowa, trwająca równolegle do obrad plenarnych tak, aby umożliwić jej oglądnięcie uczestnikom Konferencji również poza specjalnie do tego celu wyznaczonym czasem – w czasie przerw w obradach plenarnych. Konferencja miała charakter porządkujący wiedzę z zakresu szeroko rozumianej prognozy i eksploatacji surowców energetycznych w woj. lubuskim. Tematyka Konferencji skupiła się na rzetelnym przedstawieniu energetycznych zasobów surowcowych woj. lubuskiego, problematyki potrzeby eksploatacji tych złóż jak i prezentacji problemów mogących wynikać z negatywnych przekształceń gleb, wód, jak też całych kompleksów przestrzennych (krajobrazu) powstałych w wyniku planowanej eksploatacji surowców. Konferencja stanowiła rzadką okazję do dyskusji między przedstawicielami różnych dziedzin naukowych i przekonań dotyczących rozwoju regionu nad wieloma zagadnieniami z zakresu górnictwa odkrywkowego i energetyki konwencjonalnej – szczególnie tymi trudnymi, stanowiącymi przedmiot sporów pomiędzy komercyjnymi dążeniami inwestorów a oczekiwaniami społeczności lokalnych. Jesteśmy przekonani, iż wymiana poglądów i doświadczeń, jaka miała miejsce w toku plenarnych obrad i w czasie rozmów w ramach panelu dyskusyjnego, przyniesie naszemu regionowi wiele korzyści, które przełożą się na lepsze warunki życia jego mieszkańców. Efekty Konferencji niewątpliwie będą widoczne zarówno w wynikach badań naukowych, jak i działaniach organów administracji państwowej i samorządowej oraz inwestorów. Wielu uczestników Konferencji zgłaszało w jej trakcie tezę, że powinna ona mieć charakter cykliczny, odbywając się przynajmniej raz do roku i poruszając jak najszerzej problematykę „wokół-eksploatacyjną”. W tej mierze zgłoszono wniosek o zajęcie się w ramach kolejnego spotkania problemem gospodarki leśnej, rolnej i ochroną przyrody na terenach przeznaczonych pod eksploatację odkrywkową i na tych do nich przyległych. Komitet Naukowy konferencji zdecydował przyjąć zaproponowaną wizję cyklicznych spotkań konferencyjnych, skupionych na prezentowanej problematyce.

Część materiałów dokumentujących osiągnięcia badawcze w tematyce konferencyjnej opublikowano po pozytywnych recenzjach w Zeszytach Naukowych UZ Inżynieria Środowiska:
ZN UZ 146 IŚ 26: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=25487
ZN UZ 147 IŚ 27: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=26971&from=publication
ZN UZ 148 IŚ 28: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=27347&from=publication

Materiały medialne:

http://www.rtvlubuska.pl/aktualnosci/6,424,wielka_szansa_i_wielka_migracja
http://www.rtvlubuska.pl/programy/powiekszenie/400,odcinek-549
http://www.online.uz.zgora.pl/index.php?aktualnosci
http://infoserwis.uz.zgora.pl/doc.php?w=1299
http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,12916913,Miliony_ton_dobrego_wegla_czekaja__a_Lubuskie_sie.html
http://www.wzielonej.pl/index.php/informacje/news/13802,pomysly-na-lubuskie-surowce.html
http://www.wzielonej.pl/informacje/news/13790,kopalnia-wegla-w-woj-lubuskim.html
http://m.zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/55,106543,12911317,,,,12916913.html
http://m.gorzow.gazeta.pl/gorzow/55,106508,12911317,,,,12916913.html
http://www.online.uz.zgora.pl/index.php?aktualnosci

 

powrót na górę strony

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”


Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Środowiska
PGE Gubin sp. z o.o.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”

Zielona Góra – 20-21.06.2013 r.

REFERATY:

Gilewska Maria, Otremba Krzysztof, UP Poznań: Skład mineralogiczny gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych
Maciantowicz Marek, RDLP w Zielonej Górze, UZ: Walory przyrodnicze Ziemi Lubuskiej
Kasztelewicz Zbigniew, AGH: Uwarunkowania środowiskowe, a rozwój branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce
Naworyta Wojciech, AGH: Górnicze zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Gubin – wybrane problemy i korzyści dla społeczności i gmin
Krzaklewski Wojciech, UR w Krakowie, AG: Ocena rekultywacji leśnej zwałowiska odpadów po wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK "Brzeszcze" w Brzeszczach
Hycnar Elżbieta, AGH: Badania jakości węgla według wymagań Unii Europejskiej na przykładzie złoża węgla brunatnego „Bełchatów”
Górka Tomasz, Blm Storkow GmbH: Geofizyka otworowa w służbie bezpiecznej środowiskowo eksploatacji węgla brunatnego
Bocheński Dariusz, OŚ Gubin-Guben: „Zielony certyfikat” w oczyszczalni ścieków Gubin-Guben
Warężak Tomasz, Ecoverde: Wdrożenia hydrofitowych systemów oczyszczalni ścieków typu VF-CW w woj. lubuskim
Czekała Jacek, UP Poznań: Azot i jego frakcje w komunalnych osadach ściekowych
Kozłowska Barbara, Politechnika Łódzka: Ocena przygotowania gmin do realizacji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Łukasiewicz Olga, GIOŚ: Rekultywacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych - program likwidacji „bomb ekologicznych”
Ćwiąkała Wojciech, Wapeco: Zastosowanie popiołów lotnych z węgla brunatnego w inżynierii środowiska
Nowińska Katarzyna, Politechnika Śląska: Pierwiastki śladowe w roztworach po syntezie zeolitów
Werle Sebastian, Politechnika Śląska: Wpływ właściwości osadów ściekowych na możliwość ich termicznego zagospodarowania

Sesja terenowa (21.06.2013):
Oczyszczalnia ścieków „Gubin-Guben”
Rejon Planowanej Kopalni Węgla Brunatnego "Gubin-Brody"
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

PODSUMOWANIE:

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował w dniach 20-21 czerwca 2013 r. I Konferencję Naukowo-Techniczną „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Była to nowa formuła dotychczasowych konferencji organizowanych przez Instytut, w tym: pięciu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Ochrona i Rekultywacja Dorzecza Odry” i szesnastu Konferencji Naukowo-Technicznych „Woda-Ścieki-Odpady w Środowisku”. Głównym zamierzeniem dokonanej zmiany było uzyskanie szerokiej platformy dyskusji nad ideami inżynierii oraz kształtowania środowiska, jak również – wypracowanie dalszych kierunków działań na rzecz środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem nauk technicznych, nauk przyrodniczych i szeroko pojmowanych nauk rolniczych. Tematyka konferencji objęła niżej wyszczególnione zagadnienia: ˗ Aspekty środowiskowe gospodarki surowcami mineralnymi ˗ Problemy gospodarki leśnej ˗ Problemy gospodarki wodnej ˗ Monitoring oraz identyfikacja skażenia środowiska ˗ Aspekty ekonomiczne i zdrowotne w inżynierii środowiska ˗ Ochrona zasobów naturalnych ˗ Rekultywacja terenów zdegradowanych ˗ Systemy i obiekty gospodarki wodno-ściekowej ˗ Technologie uzdatniania wody ˗ Technologie w oczyszczaniu ścieków miejskich ˗ Technologie, planowanie i zarządzanie w gospodarce odpadami ˗ Uwarunkowania społeczno-kulturowe i prawne w zakresie inżynierii oraz kształtowania środowiska ˗ Problemy gospodarki przestrzennej w inżynierii i kształtowaniu środowiska Konferencja, będąca dużym przedsięwzięciem, przyniosła wyniki w trzech zasadniczych sferach: merytorycznej – związanej z prezentacją zagadnień badawczych związanych z jej tematem i dyskusją nad nimi, współpracy IIŚ UZ z podmiotami gospodarczymi – poprzez udział w charakterze współorganizatorów konferencji oraz promocyjnej – związanej z szerokim patronatem honorowym, medialnym i prezentacją UZ. Współorganizatorami konferencji byli: RDLP w Zielonej Górze, PGE Gubin Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sigma, BHE Sp. z o.o., LZMiUW w Zielonej Górze, Wapeco Sp. z o.o., POŚ Gubin-Guben, Cetco Poland. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Andrzej Jagusiewicz, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Wojewoda Lubuski - Jerzy Ostrouch, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak i Prezydent Miasta Zielona Góra - Janusz Kubicki. Patronatem medialnym konferencję objęli: TVP Gorzów Wlkp., Polskie Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Technologia Wody, Wodociągi i Kanalizacja, Wyd. Seidel Przywecki Sp. z o.o., Przegląg Komunalny, Forum Eksploatatora, Logistyka Odzysku i Odpady-Help.pl. Zaprezentowano 40 opracowań, odnoszących się do poszczególnych zagadnień konferencyjnych. Autorzy posterów prezentowali ich główne założenia i wyniki przed komisją konkursową i słuchaczami spośród zainteresowanych uczestników. W wyniku tego wyłonione zostały trzy opracowania, wyróżnione w trakcie gali zamykającej pierwszy dzień spotkania. Drugim dniem konferencji była sesja terenowa obejmująca: Oczyszczalnię Ścieków „Gubin-Guben”, rejon planowanej kopalni węgla brunatnego Gubin-Brody oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Państwowych w Jeziorach Wysokich. Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z technologiami i technikami stosowanymi w nowoczesnej oczyszczalni ścieków, obsługującej ośrodki miejskie po obu stronach granicy polsko-niemieckiej, planowanymi miejscami posadowienia podstawowych elementów kompleksu wydobywczo-energetycznego oraz zasobami przyrodniczymi rejonu pogranicza lubuskiego. W efekcie organizacji konferencji, do redakcji Zeszytów Naukowych UZ, seria Inżynieria Środowiska oraz CEER napłynęło kilkadziesiąt artykułów. Po recenzjach i korektach opublikowano 42 artykuły w ZN UZ IŚ, a kilkanaście znajduje się nadal w fazie korekt. Artykuły zgłoszone do CEER zostaną częściowo opublikowane w styczniu 2014, część także jest w fazie korekt.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników stąd obok dwóch plenarnych sesji wspólnych poświęconych ogólnym problemom inżynierii, kształtowania i ochrony środowiska, dwie z sesji plenarnych odbyły się jako równoległe spotkania tematyczne poświęcone zagadnieniom wydobycia węgla brunatnego i rekultywacji terenów powydobywczych oraz gospodarce wodno-ściekowej. W trakcie konferencji wygłoszono 19 referatów plenarnych. Równolegle do sesji plenarnej odbywała się rozbudowana część posterowa. Poruszone problemy skłoniły do uruchomienia inicjatyw dotyczących podjęcia ściślejszej współpracy między ośrodkami reprezentowanymi na konferencji. Zrodziło się wiele potencjalnych tematów badawczych możliwych do realizacji w ramach grantów NCN i NCBiR z udziałem Uczelni i podmiotów gospodarczych, zwłaszcza po stronie technicznej i technologicznej gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz rekultywacji terenów zdegradowanych przez działania przemysłowe, urbanizacyjne i związane z rozwojem komunikacji. Tematy te powinny się skrystalizować w postaci wniosków grantowych do złożenia w roku 2014. Szeroka reprezentacja uczestników konferencji, złożona nie tylko z podmiotów naukowych ale też przemysłu i administracji różnych szczebli przyniosła też wymierny skutek w postaci szerokiego zapoznania się tych osób z dorobkiem publikacyjnym pracowników IIŚ WILiŚ UZ, w tym wydawanymi przez Wydział i Instytut czasopismami i monografiami. Rozpoznanie czasopism jako dobrej marki na rynku opracowań naukowych w zakresie inżynierii i kształtowania środowiska już przyniosło efekt w postaci zwiększenia punktacji Zeszytu Naukowego na liście MNiSW. Drugi z opisywanych tytułów – CEER – zachował swoją pozycje na tej liście.

powrót na górę strony

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”


Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Inżynierii Środowiska
PGE Gubin sp. z o.o.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”

Zielona Góra – 06.12.2013 r.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • czynniki środowiskowe lokalizacji kompleksów wydobywczo-energetycznych,
 • wpływ eksploatacji węgla brunatnego na elementy środowiska przyrodniczego,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych: degradacja środowiska naturalnego, kierunki i cele rekultywacji, technologie rekultywacyjne,
 • ochrona zasobów naturalnych: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, ochrona siedlisk naturalnych, ochrona surowców, ochrona wód,
 • gospodarka wodna: eksploatacja zasobów wodnych, gospodarka wodna na terenach przekształconych antropogenicznie, bilans wodny, retencja, prognozy hydrologiczne,
 • gospodarka leśna: gospodarowanie terenami leśnymi, antropogeniczne zmiany w ekosystemach leśnych, rekultywacja leśna terenów pokopalnianych,
 • zrównoważony rozwój: zarządzanie środowiskiem, optymalizacja procesów i technologii, bezpieczeństwo i ryzyko ekologiczne.

Referaty i prezentacje:

prof. Grzegorz Gabryś / dr Jan Cichocki, UZ: Problemy ochrony ssaków (Mammalia) w województwie lubuskim
dr Marek Maciantowicz, RDLP w Zielonej Górze: Lasy w rejonie planowanego wydobycia
dr Katarzyna Fagiewicz, UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Kształtowanie stosunków wodnych na obszarach górniczych (na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”)
dr Janusz Fiszer, PWr.: Prognozowane oddziaływanie odwodnienia złoża węgla brunatnego Gubin na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych
prof. Andrzej Greinert, UZ: Przyroda terenów pokopalnianych jako efekt świadomych działań rekultywacyjnych
prof. Wojciech Krzaklewski / dr Jerzy Wójcik, UR Kraków / AGH w Krakowie: Powstawanie ekosystemów leśnych na terenach pogórniczych
prof. Wojciech Krzaklewski / dr Jerzy Wójcik, UR Kraków / AGH w Krakowie: Powstawanie ekosystemów leśnych na terenach pogórniczych
dr Urszula Kaźmierczak, PWr, Rekultywacja przez sztukę czy wakacje nad jeziorem lub w kamieniołomie?
Mateusz Cuske, Ewa Pora, Elżbieta Musztyfaga, Bernard Gałka: Ewaluacja prac rekultywacyjnych zwałowiska wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego „Adamów”, w KWB Adamów -
Elżbieta Musztyfaga, Mateusz Cuske, Ewa Pora, Katarzyna Szopka: Wpływ działalności zakładów chemicznych „Złotniki” we Wrocławiu na środowisko glebowe terenów przyległych w świetle całkowitej zawartości metali ciężkich -
Jarosław Kaszubkiewicz, Ewa Pora, Mateusz Cuske, Elżbieta Musztyfaga: Przebieg zmian zasolenia w glebach zalanych wodami nadosadowymi ze zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most

PODSUMOWANIE:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”, z podtematem „Środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla. Przyroda terenów pokopalnianych” odbyła się w dniu 06 grudnia 2013 roku z inicjatywy Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PGE Gubin Sp. z o.o.
Tematyka Konferencji, zgodnie z inicjatywą przedstawicieli Wydziału Nauk Biologicznych UZ, RDLP w Zielonej Górze oraz ZUT w Szczecinie, zgłoszoną na zakończenie I edycji Konferencji obejmowała zagadnienia związane ze środowiskowymi uwarunkowaniami obszaru Gubin-Brody oraz docelowym kształtowaniem ekosystemów w efekcie działań rekultywacyjnych.
Informacje o Konferencji zaprezentowano na stronach internetowych:

Informacja o konferencji była także podana w mediach – na stronach i w trakcie oficjalnych spotkań:

W Konferencji wzięli udział pracownicy placówek naukowych oraz zakładów zajmujących się w sposób praktyczny zagadnieniami związanymi z planowaniem i wydobyciem kopalin energetycznych, reprezentanci mieszkańców obszarów przeznaczonych pod inwestycje, studenci oraz przedstawiciele mediów (m.in.: Biznes Lubuski, Telewizja UZ, Radio Zielona Góra, Radio Zachód). Reprezentowane były niemal wszystkie nauki stosowane związane z problematyką szeroko rozumianej eksploatacji górniczej, energetyki i środowiskowych (w tym społecznych) oddziaływań górnictwa odkrywkowego: geologia, hydrogeologia, gleboznawstwo, budownictwo, inżynieria wodna i lądowa, inżynieria środowiska, energetyka, ekologia, ochrona przyrody, socjologia, zarządzanie.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim” miała charakter zarówno porządkujący wiedzę z zakresu szeroko rozumianej środowiskowego wpływu odkrywkowej eksploatacji surowców i rekultywacji terenów powydobywczych, jak też wskazujący na nowe aspekty, związane z planowanym wydobyciem w regionie lubuskim. Tematyka Konferencji skupiła się na rzetelnym przedstawieniu energetycznych zasobów surowcowych woj. lubuskiego, problematyki potrzeby eksploatacji tych złóż jak i prezentacji problemów mogących wynikać z negatywnych przekształceń gleb, wód, jak też całych kompleksów przestrzennych (krajobrazu) powstałych w wyniku planowanej eksploatacji surowców. Konferencja przyczyniła się do lepszego rozpoznania zagadnień dotyczących m.in.: - lokalizacji kompleksów wydobywczo-energetycznych w woj. lubuskim, - rekultywacji terenów zdegradowanych, - ochrony zasobów naturalnych, - gospodarki wodnej, - gospodarki leśnej, - zrównoważonego rozwoju. Konferencja stanowiła rzadką okazję do dyskusji między przedstawicielami różnych dziedzin naukowych i przekonań dotyczących rozwoju regionu nad wieloma zagadnieniami z zakresu górnictwa odkrywkowego i energetyki konwencjonalnej – szczególnie tymi trudnymi, stanowiącymi przedmiot sporów pomiędzy komercyjnymi dążeniami inwestorów a działaniami zmierzającymi do ochrony zasobów przyrody. Jesteśmy przekonani, iż wymiana poglądów i doświadczeń, jaka miała miejsce w toku plenarnych obrad i w czasie rozmów w ramach panelu dyskusyjnego, przyniesie naszemu regionowi wiele korzyści, które przełożą się na lepsze warunki życia jego mieszkańców. Efekty Konferencji niewątpliwie będą widoczne zarówno w wynikach badań naukowych, jak i działaniach organów administracji państwowej i samorządowej oraz inwestorów. Wielu uczestników Konferencji zgłaszało w jej trakcie tezę, że powinna ona mieć charakter cykliczny, odbywając się nawet częściej niż raz do roku i poruszając jak najszerzej problematykę „wokół-eksploatacyjną”. W tej mierze zgłoszono wniosek o ponowienie w stosunkowo bliskim czasie (na wiosnę) tematyki środowiskowej, a także zajęcie się w ramach jednego z kolejnych spotkań problemem gospodarki rolnej na terenach przeznaczonych pod eksploatację odkrywkową i na tych do nich przyległych.

powrót na górę strony

Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych związanych z działalnością wydobywczą, rekultywacyjną i energetyką konwencjonalną„Węgiel brunatny – szansa i wyzwania”


Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych 1. i 2. stopnia, którzy ukończyli studia na kierunkach przypisanych do dziedzin nauk technicznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, humanistycznych i kierunkach kształcenia z nimi powiązanych, którzy złożyli i obronili pracę w latach 2013-2014.
W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac badawczych, projektowych, koncepcyjnych i analitycznych, związanych merytorycznie z tematem przewodnim „Węgiel brunatny – szansa i wyzwania”.
Celem konkursu jest: wyłonienie twórczych, kreatywnych, innowacyjnych oraz oryginalnych/nowatorskich prac, których zadaniem wskazanie potencjalnych możliwości przemysłu wydobywczego i energetyki węglowej, wzrost świadomości wśród społeczeństwa na temat przemysłu wydobywczego i energetyki węglowej, realizacja najciekawszych opracowań: publikacja, zamieszczanie na wydzielonych stronach internetowych lub w periodykach wydawanych przez Uniwersytet Zielonogórski i PGE materiałów przygotowanych przez autorów zgodnie z wymogami wydawcy, wdrożenie przedsięwzięcia i kampanii społecznych w regionie, promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów szkół wyższych.

Dane odnośnie procedury przeprowadzania konkursu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie oraz na afiszu konkursowym.

REGULAMIN KONKURSU

AFISZ KONKURSOWY

ZGODA UCZESTNIKA

powrót na górę strony

Seminarium Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego
w województwie lubuskim „Środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla. Przyroda terenów pokopalnianych”

 

Brody - Pałac Bruhla; 30.05.2014, godz. 14.00

Prelekcje tematyczne:

 • prof. Andrzej Greinert, UZ: Funkcjonowanie kompleksu energetycznego w aspekcie zrównoważonego rozwoju
 • Przedstawiciel OUG Poznań: Obowiązki prawne regulujące kwestie rekultywacji w zakładach górniczych
 • prof. Wojciech Krzaklewski / dr Jerzy Wójcik, UR Kraków / AGH w Krakowie: Powstawanie ekosystemów leśnych na terenach pogórniczych
 • prof. Mirosława Gilewska / dr Krzysztof Otremba, UP w Poznaniu: Nowa ziemia w krajobrazie

Dyskusja nt. „Kopalnia a środowisko przyrodnicze – przed, w trakcie i po”

powrót na górę strony

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu
wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim”

Samorządy wobec inwestycji produkcyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym
;
Gubin – 10.12.2014 r.

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy działalności kompleksu wydobywczo-energetycznego w województwie lubuskim – Samorządy wobec inwestycji produkcyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” odbyła się w dniu 10 grudnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Gubinie, z inicjatywy Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PGE Gubin Sp. z o.o.
Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu kraju, regionu i gminy w związku z kreowaniem inwestycji produkcyjnych oraz planowania inwestycji produkcyjnych przez inwestorów. Wskazano w tej mierze problematykę:

 • czynników planowania inwestycji;
 • przebiegu planowania inwestycji;
 • potrzeb inwestycyjnych wobec zachodnich obszarów Polski;
 • zapisów planistycznych szczebla centralnego – programach, strategiach i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju;
 • zapisów planistycznych szczebla regionalnego – Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz programach i strategiach wojewódzkich;
 • zapisów planistycznych szczebla gminnego – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;
 • stanu planowania przestrzennego na terenie województwa lubuskiego.

Konferencja miała charakter porządkujący wiedzę na temat wzajemnego przenikania się procesów i procedur lokalizacji inwestycji i planowania przestrzennego. Tematyka została celowo wybrana ze względu na okres po wyborach samorządowych i ukonstytuowanie się nowych rad, w których zadaniach własnych znajduje się problematyka planowania przestrzennego i kreowania warunków rozwoju gospodarczego na szczeblach sejmiku wojewódzkiego, rad powiatów i rad gmin. Część osób zasiadających w nowo wybranych ciałach samorządowych nie jest dotąd zapoznana z przebiegiem złożonego cyklu planistyczno-inwestycyjnego. Celem więc nie była tylko wymiana informacji (myśli) lecz także wskazanie na te miejsca, za które nowi radni będą odpowiedzialni.
Konferencja stanowiła rzadką okazję do udziału w spotkaniu o charakterze naukowym i informacyjnym przedstawicieli świata nauki, praktyki i społeczności lokalnych gmin będących podmiotami planowanych dużych inwestycji produkcyjnych. Była też kontynuacją spotkań terenowych, po III Konferencji, która miała miejsce w Brodach 30 maja 2014 r.
Jesteśmy przekonani, iż wymiana poglądów i doświadczeń, jaka miała miejsce w toku plenarnych obrad i w czasie rozmów w ramach panelu dyskusyjnego, przyniesie naszemu regionowi wiele korzyści, które przełożą się na lepsze warunki życia jego mieszkańców. Efekty Konferencji niewątpliwie będą widoczne zarówno w wynikach badań naukowych, jak i działaniach organów administracji państwowej i samorządowej oraz inwestorów. Z niepokojem obserwujemy niskie zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych w dyskusje na tematy żywotnych interesów reprezentowanych i zarządzanych przez nich gmin. Należy przemyśleć również inne formy wymiany poglądów z przedstawicielami tych ciał organizujących życie społeczności lokalnych.

Program Konferencji:

Planowanie przestrzenne a inwestycje produkcyjne
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Inwestycje produkcyjne o znaczeniu ponadregionalnym w dokumentach krajowych i wojewódzkich
dr inż. arch. Marta Skiba

Inwestycje produkcyjne o znaczeniu ponadregionalnym w dokumentach gminnych
dr inż. Anna Bazan-Krzywoszańska

Panel dyskusyjny
Planowanie działań inwestycyjnych jako zadanie planistyki różnych szczebli

powrót na górę strony

 

KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH

 

Ogólnopolski konkurs prac dyplomowych
związanych z działalnością wydobywczą, rekultywacyjną i energetyką konwencjonalną
„Węgiel brunatny – szansa i wyzwania”

Rozstrzygnięto konkurs na prace dyplomowe związane z jego tematem przewodnim. Do konkursu stanęli uczestnicy z wielu uczelni naszego kraju, różnych wydziałów i kierunków kształcenia.
Jako osoby nagrodzone wyłoniono:

Nagrody II stopnia:

 • Marta Rejment: Znaczenie węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego na przykładzie planowanej inwestycji przez PGE Gubin Sp. z o.o.
 • Emil Tyliszczak: Znaczenie węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski na przykładzie kopalni węgla brunatnego Sieniawa Sp. z o. o.
 

Nagrody III stopnia:

 • Ewa Demianiuk: Zastosowanie analiz biomarkerów i palinofacji w rekonstrukcji środowisk sedymentacji oraz stopnia dojrzałości termicznej materii organicznej z wybranych profili górnej jury epikontynentalnej Polski
 • Krzysztof Pieróg: Warunki zaopatrzenia w wody podziemne w rejonie Gubina nad Nysą Łużycką
 • Grażyna Świątek: Energetyka oparta na węglu brunatny
  Serdecznie gratulujemy laureatom.

KONF-3KONF1

KONF-2KONF-4

 

powrót na górę strony

 

Copyright by ZOiRG UZ 2014